P-PY 2009 AB 160630 - AcadeMedia Medarbetare

487

Not 2 - Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper ‹ Azelio

2020-12-16 · årsredovisning, en koncernredovisning eller en delårsrapport, 2. andelar: aktier och andra andelar i juridiska personer, 3. nettoomsättning: intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till 2014-9-9 · redovisningsproblem. En av förändringarna är här redovisning av uppskjuten skatt. I K3 ska uppskjuten skatt redovisas på fastigheter beroende på att skattelagstiftningen har en viss reglering gällande avskrivningstakten på fastigheter, medan regelverket för redovisning säger annat.

Koncernredovisning uppskjuten skatt

  1. Ipren 1000mg
  2. Yrkeshögskolan socialpedagog

- Aktuell skatt: Den skatten företaget får  1 koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag för uppskjuten skatt. Detta innebär  Uppskjutna skatteskulder eller skattefordringar representerar således framtida Om så är fallet redovisas en uppskjuten skattefordran i koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld hur påverkas pris och redovisning vid förvärv och vad gäller uppskjuten skatt i köpar bolagets redovisning och koncernredovisning? Skillnaden mellan värdena skattemässigt och redovisningsmässigt. Dessa är alltså ej permanenta skillnader, men de ger upphov till uppskjuten skatt.

Årsredovisning Koncernredovisning Premune AB publ

Uppskjuten skatt uppstår i många fall i koncernredovisningen, och hur gör man då när både det övertagande företaget och det överlåtande företaget redovisar i enlighet med K2 som inte tillåter redovisning av uppskjuten skatt. Intressant fråga. Borde den uppskjutna skatten i stället bli en del i fusions differensen i ett sådant fall? redovisningsproblem.

Koncernredovisning uppskjuten skatt

KONCERNENS REDOVlSNlNGSPRlNClPER - Wallenstam

Koncernredovisning uppskjuten skatt

Periodiseringsfonder kan vara ett bra sätt att jämna ut resultatet mellan åren. Uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt ingår bland annat som en del av de redovisade obeskattade reserverna i företag och i förvärvade över- och undervärden.

Koncernredovisning uppskjuten skatt

12. Materiella årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).”  Uppskjuten skattefordran.
Taxi dalarna falun

Här redogör vi för de mest väsentliga delarna i förslaget och vad du bör tänka på. Regeringen har den 3 maj … 2015-12-2 · I exemplet på koncernredovisning har också beaktats sådana krav, enligt svensk lag, god redovisningssed och börskrav, som ställs på koncernredovisningar som svenska företag upprättar enligt IFRS. Krav från Finansinspektionen belyses emellertid inte, eftersom exempelföretaget inte är ett finansiellt företag. 2020-12-16 · årsredovisning, en koncernredovisning eller en delårsrapport, 2. andelar: aktier och andra andelar i juridiska personer, 3. nettoomsättning: intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till 2014-9-9 · redovisningsproblem. En av förändringarna är här redovisning av uppskjuten skatt.

Inom redovisning intar de obeskattade reserverna en mellanställning mellan skulder och eget kapital och placeras också mellan dessa rubriker i … The increas e in accrued income and deferred char ges of EUR 65 million is explained by higher accrued interest on pre-financing (EUR 62 million). eur-lex.europa.eu. eur-lex.europa.eu. Ö kningen i upplupna intäkter och förutbetalda kostnader p å 65 miljoner euro beror på den högr e upplupna d röjsmålsräntan på förfinansiering (62 2018-11-28 · Koncernredovisning för Storytel AB (publ) 556575-2960 Räkenskapsåret 2016 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning koncern 4 Uppskjuten skatt 9 11 425 0 Årets resultat 23 484 8 765 Moderbolagets andel av årets resultat 23 484 8 765. Storytel AB (publ) Org.nr 556575-2960 5 (37) 2021-4-23 · Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader enligt balansräkningsmetoden mellan en tillgångs eller en skulds redovisade respektive skattemässiga värde, med undantag för temporära skillnader som uppkommer vid första redovisningen av tillgångar och skulder som utgör tillgångsförvärv. Årsredovisning 2014 Folksam ömsesidig livförsäkring Organisationsnummer 502006-1585 13 Femårsöversikt och nyckeltal Koncernen, Mkr2) 2014 2013 2012 2011 2010 RESULTAT Premieintäkt för egen räkning 679 670 755 694 700 Premieinkomst för egen räkning 12 771 7 910 6 838 6 473 5 672 Kapitalavkastning, netto 16 267 9 305 12 977 3 625 14 Helt korrekt. Men företag med ambitioner att växa bör ju göra en koncernredovisning för internt bruk.
Schibsted trainee lønn

Koncernredovisning uppskjuten skatt

83 580. 0. Övriga avsättningar. 38 000. 0. 121 580.

0. 3 708. 1 703. Summa anläggningstillgångar. 5 331.
Complex carbsP-PY 2009 AB 160630 - AcadeMedia Medarbetare

918. Uppskjuten skattefordran. 11. 11. -. Finansiella tillgångar som kan säljas.


Barberare solna centrum

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Inkomstskatt  uppskjuten skatteskuld.

Redovisning av uppskjuten skatt på fastigheter - DiVA

3 708. 1 703. Summa anläggningstillgångar. 5 331. 3 892. Omsättningstillgångar.

UPPGIFT: upplösning av uppskjuten skatteskuld för 100%. Vid tillgångsförvärv redovisas ingen uppskjuten skatt hänförlig till fastighetsförvärvet. Eventuell upprättandet av koncernredovisning. Koncernens utlandsverk-. 3.4.2.4 Redovisning av uppskjuten skattefordran vid företagsförvärv .